Welcome to www.denhinamduong.net

Nguyen Tron 2015
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
Create Password Folder.

Đôi khi chúng ta viết bài hoặc có những điều không muốn ai đó vào PC vô tình đọc được. Đơn giản nhất là chúng ta create password cho từng folder.
Phương pháp này gồm:
1- Tạo New folder on desktop đặt tên gì cũng được.


Trong folder này Right click vào New> Text Document.


Open Text Document và Copy toàn bộ phần dưới.

if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "HTG Locker"
attrib +h +s "HTG Locker"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>" if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s "HTG Locker"
ren "HTG Locker" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End


2- Thay dòng chữ: PASSWORD_GOES_HERE bằng password của mình. Thí dụ là 1234. Bây giờ là if NOT %pass%== 1234 goto FAIL3- Save as với tên locker.bat


4- Delete New Text Document.


5- Double click Locker và enter password ta có Folder Private .


6- Open Private folder và copy và paste những gì bạn muốn cất giữ.
7- Double Click locker để lock hay unlocker bạn chỉ cần type Y hay N và enter là xong.


Đây không phải là cách hoàn hảo nhất, tuy nhiên cách này cũng tạm giới hạn được một phần nào sự tò mò của người khác. Nhưng nếu ai đó cố ý vào locker.bat rồi right click vào edit tìm password của bạn thì kể như phương pháp này không kết quả. Dù sao thì trong PC của bạn có rất nhiều folder, bạn có thể remane folder này thành (abc)
C:/ Program Files>(abc).

Loker.bat là bimat.bat.

Sau đó cut và save vào nơi chỉ mình bạn biết thôi. Ở đây chúng tôi save vào.

Bây giờ chỉ có bạn mới biết nó là gì riêng bạn.
Chúc thành công.

Sưu tầm thay bạn

| Copyright © www.denhinamduong.net | 2015 | Hội ái hữu cựu SQHQ/NT/K22 |