Home
K22 - Chng ta l ai ?
Tin Tc K22
Hnh Anh K22
Hnh Anh K22 - Sinh Hoat QT
Hnh Anh K22 - Huan Nhuc
Hnh Anh K22 - Mn Kha
Bt K & Văn Nghệ
Tam Tinh K22
Tuong Tro K22
Huong Dan Ky Thuat
Truong SQHQ/Nha Trang
Hai Quan Links
ĐẠI HỘI 2015

 

 

Danh-B S-Quan Hi-Qun ViŒt-Nam Cng-Ha 
                           
Li M u:
     Ti-LiŒu vŠ cc Trung-Tm Hun-LuyŒn ca Hi-Qun ViŒt-Nam trܧc ngy 30 thng 04 nm 1975 hiŒn nay coi nh Šu mt sch; nhng khng mt ai trong chng ta c th‹ qun ܮc nhng ni hun-luyŒn v o-to bi‰t bao chng trai yu mng hi-h thnh nhng con ngܩi ca bi‹n c. ng k‹ nht l  ba Trung-Tm Hun-LuyŒn chnh nh :
Trung-Tm Hun-LuyŒn Hi-Qun Nha-Trang
Trung-Tm Hun-LuyŒn Hi-Qun Cam-Ranh
Trung-Tm Hun-LuyŒn Hi-Qun Saign
     Ngoi ra cn c nhiŠu kha h†c xut-thn t nhng Qun-Trܩng trong cng nh ngoi nܧc. T ngy mt nܧc ‰n nay, nhng chng trai m ngy trܧc tng t-ho ni xut-thn ca mnh khi xng vo cuc sng mi ‹ bo-vŒ t-quc ViŒt-Nam T-Do. Gi y mt s tr vŠ lng t lnh, nhng ai cn li th tc cng bc mu, tr nh cng dn dn phai nht nhng chuyŒn m ngy trܧc chnh bn thn ng gp v to nn, ngay c tn h† bn-b cng kho hay khc kho lu ngy t gp nhau cng khng th‹ nh ni. Chng l c ‹ mc cho m†i chuyŒn tn li dn v qun lng theo thi-gian ? Nhn c mt ti-liŒu ni qua vŠ Trung-Tm Hun-LuyŒn Hi-Qun Nha-Trang m ǥc-biŒt l Trܩng S-Quan, ܮc a ln cc trang WEB cng nh vi c-San ca cc kha S-Quan HQ. Nay nhn thy nn thi‰t-lp danh-sch ca cc Sinh-Vin tng theo h†c cc kha S-Quan Hi-Qun; k‹ t lc thnh-lp Hi-Qun ViŒt-Nam Cng-Ho cho ‰n ngy 30 thng 04 nm 1975. Nhng kha ܮc o-to ti TTHL/QH/NT cng nh xut-thn t cc Qun-Trܩng khc ( nh S-Quan c-BiŒt, S-Quan on-Vin, IOCS v.v...) m khng thy tn, th xin cung-cp danh-sch ‹ chng ti cp-nht-ho " Danh-B " v tt c Šu cng mu o trong mt " Gia-Tc ". Danh-sch khng phn-biŒt ngܩi cn sng hay vnh-vin ra i. Cn s chnh-xc ‹ lu li cho th‰-hŒ sau. Nhng v c tn trong danh-sch kho ny, ng thi cng c tn trong kho khc th s ܮc ghi thm lš do ‹ trnh s trng lp.        
I - Thnh-Lp V Chuy‹n-Giao TTHL/HQ/NT:
     Trung-Tm Hun-LuyŒn Hi-Qun Nha-Trang nm trn ܩng Duy-Tn ni di vŠ hܧng Chtt, mt tiŠn hܧng ra bi‹n Nhatrang, bn cnh ro tri mt Bc l nh my iŒn. Cnh ro phi mt Nam l trܩng trung-h†c K›-Thut Nha-Trang. Mt sau l khu gia-binh ca Lc-Lܮng c-BiŒt. Trung-Tm ܮc Hi-Qun Php khi cng xy ct vo thng 11 nm 1951, giai-on u th khun-vin qun-trܩng gn nh l mt hnh vung m‡i cnh khong 400 mt. Cng-tc xy ct ܮc hon tt vo thng 7 nm 1952. Hi-Qun Php x-dng trung-tm ny vo viŒc hun-luyŒn. Sau HiŒp-nh GENVE ( 20.07.1954 ) Php  chuy‹n-giao cho Hi-Qun ViŒt-Nam qun-lš vo thng 7 nm 1955. Khi BŒnh-X trung-tm l mt bŒnh-viŒn t-nhn ca ngܩi Php c sn v hot-Ƕng t trܧc " g†i tn l BŒnh-viŒn Chapeau " cng trao li cho ViŒt-Nam v ܮc st-nhp vo trܩng Hi-Qun Nha-Trang. T nm 1956 tr vŠ sau trung-tm o-to trc-ti‰p nhng kha S-Quan ngnh ch-huy v ngnh c-kh. Tiu-chun ܮc ch†n-la ‹ ܮc theo h†c cc kho SQ, HSQ, V phi qua mt cuc thi tuy‹n. Thi-gian th-hun ty theo nhu-cu. i vi cc kha S-Quan th chng-trnh hun-luyŒn t 6 thng ‰n 2 nm. Trong giai-on u Php o-to S-Quan trn cc chi‰n-hm v ti " Brest " bn Php. Cui nm 1952 ‰n 1956 mt s S-Quan ViŒt-Nam ܮc ti‰p-tc o-to ti Php v mt s ti TTHL/NT; t kha 7( 1956 ‰n 1957 ) cho ‰n kha 26 th hon ton ܮc o-to ti qun-trܩng Nha-Trang. Nm 1958 cc C-Vn-M ‰n lm viŒc tr-gip hun-luyŒn, dy Anh ng, trang-b tr-hun-c, cung-cp ti-liŒu cho th-viŒn theo tiu-chun ca Hi-Qun Hoa-K. Trong thi gian th-hun th cng c chng-trnh tham-quan v thc-tp hi-nghiŒp trn cc chi‰n-hm ViŒt-Nam cng nh cc chi‰n-hm ngoi quc gh vo vnh Nha-Trang.
     Cui nm 1961, trong chng-trnh trang-b cho cc n-v Hi-ThuyŠn ( sau g†i l Duyn-on ) ca cc Duyn-Khu 1 v Duyn-Khu 2 ( sau g†i l Vng Duyn-Hi ). Khong 40 ghe c trang-b my v bum t Saign ra miŠn Trung gh vo b‰n Cu- Nha-Trang cho Sinh-Vin thc-tp. Gim-c Qun-Hun kim Ti‹u-on-Trܪng Sinh-Vin lc by gi l HQ Tr/Uš ‡-Ki‹m ( Kha 3 Brest sau vinh-thng /T ), cng mt s Cn-B v Hun-LuyŒn-Vin dn Sinh-Vin i hnh-qun ǰ-b o Hn-Tre Nha-Trang bng thuyŠn. Tt c Sinh-Vin chia nhau tng nhm c 2 ‰n 4 ngܩi ln mt ghe. Ghe bt u cn bum chy quanh cc o trong vnh Cu-, cui cng ǰ-b vo bi Bc ca Hn-Tre. on qun ܮc trang-b v-kh c-nhn sng GARANT M1, n dܮc y , my truyŠn-tin PRC 10 cho m‡i Trung-i. Vo ti ni, on qun ܮc lŒnh cm-tri, tng Trung-i nm ri-rc trn cc triŠn i. ‰n 9 gi ti hm cuc hnh-qun bt u ti‰n qun theo con ܩng mn qua bi Nam. Sau bng rng leo ni sut m ‹ ‰n mc tiu l Hi-ng Hn-Tre. Sng ngy hm sau tt c xung ghe ti b Nam v tr vŠ li qun-trܩng.
     Ngoi ra chng-trnh h†c cng c chu-k c 3 thng cho Sinh-Vin i di-hnh. Vai mang bal, sng c-nhn GARANT M1 tng-cng tr†ng-lܮng m‡i ngܩi khong 15 Kg. Bt u i b t Trung-Tm xung Chtt, Cu-, vng theo ܩng mn quanh ni qua khu Bnh-Tn Ca-B ra ti Ng-Ba-Chtt tr vŠ trܩng. Mc-ch ca viŒc i b l to cho Sinh-Vin thm sc chu ǿng ‹ khi i tu bt say-sng. C kha i di-hnh qua ng-‰ ri tr vŠ. 
     Nm 1962 c tu ngm Hoa-K USS Queen-Fish gh b‰n cho Sinh-Vin thc-tp cng mt s chi‰n ham VN tham-d. Sinh-Vin ܮc chia ra thnh tng nhm m‡i nhm 20 ngܩi ln tu ngm mt ngy. Tu ngm v cc chi‰n-hm thc-tp sn-ui ngoi khi Nha-Trang. Cng nm 1962 c Tun-Dng-Hm Php mang tn JEANNE D'ARC trong chuy‰n vin-du ‹ thc-tp cho Sinh-Vin, gh vo vnh Nha-trang. Mt s Sinh-Vin VN ܮc i-diŒn ln tu dng cm ti vi Sinh-Vin Hi-Qun Php. Ngoi ra chi‰n-hm Php cn mang theo mt s ki‰m truyŠn-thng ca trܩng Hi-Qun. Cc Sinh-Vin S-Quan ViŒt-Nam ܮc mua m‡i ngܩi mt cy " ki‰m " lm k›-niŒm v x-dng vo cc cuc l ln.
     Nm 1965 trong chng-trnh viŒn-tr v hiŒn-i ha Lc-Lܮng Hi-Qun ViŒt-Nam. Hoa-K cho tu-b, ni rng c-s hun-luyŒn nhm p ng v
thch-nghi cho nhu-cu. Hng thu xy-ct Hoa-K RMK trng thu thc-thi cng-tc ti TTHL/HQ/NT v TTHL/CR. Qun-trܩng Nha-Trang ܮc ni rng ra c hai pha.T Q1 ni rng qua pha tri ܮc xy ct thm 4 dy nh song song
c kh-nng lm ch‡ cho trn 300 HSQ kho-Sinh, on-Vin chuyn-nghiŒp. T Q13 ni rng qua pha phi ܮc xy ct thm 4 dy nh mi v mt phn-x c kh nng lm ni n cho trn 400 SVSQ. Ngoi ra cc dy nh c Šu ܮc tn-trang, ging-ܩng, lp h†c ܮc thi‰t-tr rng ri v tiŒn-nghi hn. ܩng x trong Trung-Tm v Thao-Din-Trܩng ܮc trng nha mi. Ton th‹ Trung-Tm c 4 cu-lc-b dnh cho : SQ, SVSQ, HSQ v on-Vin Kho-Sinh Chuyn-NghiŒp. Mt th-viŒn ln ti dy G ( Ph-Bn A Phng- Trung-Tm ).
     Cc v Ch-Huy-Trܪng t ngy ܮc chuy‹n-giao cho HQVN/CH nh sau :
HQ Th/T Chung-Tn-Cang          T ngy 07-10-55  ‰n  29-03-58.  
HQ Th/T ng-Cao-Thng          T ngy 29-03-58  ‰n  10-02-60.
HQ Th/T Vng-Hu-ThiŠu          T ngy 10-02-60  ‰n  19-01-63.
HQ /U D-Tr-Hng                    T ngy 19-01-63  ‰n   23-12-63.
HQ Tr/T  Nguyn-c-Vn          T ngy  23-12-63  ‰n   26-02-66.
HQ Th/T Bi-Hu-Th                 T ngy  26-02-66  ‰n   13-07-66.
HQ /T  inh-Mnh-Hng           T ngy  13-07-66  ‰n   01-03-69.
HQ /T  Khng-Hu-B             T ngy  01-03-69  ‰n   06-08-71.
HQ Tr/T Nguyn-Tr†ng-HiŒp        T ngy  06-08-71  ‰n 16-01-73.
HQ /T  Nguyn-Thanh-Chu     T ngy 16-01-73  ‰n thng 4-1975.
     Vo thng 08 nm 1965, ln u tin Trung-Tm b ViŒt-Cng pho-kch t mt-khu ng-B, mt qu Rocket trng ngay khu Sinh-Vin lc by gi l kha 14, y l dy nh va mi xy sau. K‰t-qu c 3 SVSQ b t-thng ( cc anh : Nguyn-Hu-Trang, Nguyn-ng-m v inh-Ng†c-Tri ) v mt s ng b thng nng.
     T-dinh ca v Ch-Huy-Trܪng TTHL to-lc ti s 52 ܩng Duy-Tn.
     Thi-gian hun-luyŒn cho cc kha S-Quan theo chng-trnh bnh thܩng l 2 nm. Tt nghiŒp vi cp-bc Thi‰u-y tr-b. Cui nm 1962 v nhu-cu khn-thi‰t ‹ ti‰p-nhn cc chi‰n-hm. Chng trnh ܮc rt ngn 6 thng, do t kha 11 cho ‰n kho 18 l p-dng chng-trnh hun-luyŒn 18 thng. S lܮng Sinh-Vin S-Quan ܮc thu-nhn cng thay ǰi. T nm 1957 ‰n 1960 m‡i kha khng qu 60 Sinh-Vin. Nm 1961 thu-nhn 82 Sinh-Vin.T kha 12 ‰n kho 18 l trn 100. c biŒt thng 5 nm 1963 khi kha 13 nhp trܩng th c 15 Th/y HiŒn-Dch tt nghiŒp kha 16 trܩng V-B Quc-Gia -Lt nhp h†c ‹ chuy‹n ngnh qua Hi-Qun hiŒn-dch. Tuy nhin khi khai-ging th ch cn 7 S-Quan tham-d kha h†c. u nm 1969 do nhu-cu chun-b chuy‹n-giao trch-nhiŒm chi‰n-trܩng Sng-Bi‹n cho Hi-Qun ViŒt-Nam m-trch, s lܮng Sinh-Vin m‡i kho by gi l trn 200.
     Hoa-K cng ni rng viŒc hun-luyŒn cc Sinh-Vin S-Quan ti qun-trܩng M NewPort Ti‹u-Bang Rhode Island g†i l OCS ( Officer Candidate School ). Cc Sinh-Vin S-Quan ܮc BTL/HQ chp-thun theo h†c cc kha OCS phi qua cc giai-on nh sau :
-    Phi c vn-bng T-Ti 2.
-    Phi hon tt 12 tun hun-luyŒn Cn-Bn Qun-S ti TTHL/Quang-Trung hoc tt nghiŒp trܩng B-Binh Th-c.
-    Thi trc-nghiŒm anh ng phi t t 70% tr ln.
     Trܩng OCS nm trn mt hn o ln ca Ti‹u-Bang Rhode Island, gn trܩng Naval War College v Cn-C Hi-Qun Œ-Lc Hoa-K. Trܩng c diŒn-tch rng ln hn TTHL/HQ/NT, c kh-nng cung-cp ni n ch‡ cho trn 1300 kha-sinh. Chng-trnh hun-luyŒn cc S-Quan OCS l 6 thng, gm cc mn h†c ch-tr†ng nhiŠu vŠ thc-hnh nh sau :Vn-Chuy‹n,Vn-Chuy‹n Chi‰n-Thut, Hng-Hi, Phng-Tai, Cu Tu Lm-Nn, Hi-Pho, Lš-Thuy‰t ThuyŠn-B, Cn-Bn Qun-S, Lnh-o Ch-Huy v Hnh-Qun tp-trn ǰ-b.
     Sau 26 tun l thi tt nghiŒp, ri ti‰p-tc h†c vŠ Chi‰n-Tranh Sng-Ngi
( Brown Water Navy Operation ) ti Treasure Island, San Francisco California. Khong 2 tun l thc-tp trn cc Giang-nh cc loi nh : Command,Monitor, ASPB, Tango, LCVP, LCM, PBR, k‹ c cc Duyn-Tc-nh ngoi bi‹n nh PCF. Trong thi gian ny c 3 ngy m tp-trn hnh-qun Thy-B ti Mare Island Calfornia, a-hnh v dn-cnh ging chi‰n-trܩng VN, b phc-kch v Chi‰n-nh nh tr bng v-kh loi nh tht, ngܩi M ng vai ViŒt-Cng.
     Sau khi hi-hng l gn cp-bc C/Uš ܮc t-chc tr†ng th‹ ti BTL/Hm-i. Mt nm sau th c Quy‰t-nh thng-cp Th/Uš tr-b. S-Quan OCS ܮc hun-luyŒn m‡i kha s lܮng Sinh-Vin l khong 50. Kha cui cng l OCS 12 gm c c cc S-Quan B-Binh t Th/Uš ‰n Tr/Uš cng ܮc tham-d, sau
khi mn kha th vŠ phc-v ti cc n-v Hi-Qun.
     Kha OCS u tin vo thng 02 nm 1970, kha 2 vo gia thng 03, c th‰ m‡i kha cch nhau 6 tun. Kha OCS 12 hon tt vo thng 09 nm 1971. Sau chng-trnh OCS th Hoa-K chuy‹n qua hun-luyŒn IOCS ( International Officer Candidate School ), kha u tin gm 197 Sinh-Vin trong s c : 22 SVHQVN, 1 S-Quan Ba-T, 7 S-Quan Th-Nh-K, 8 S-Quan -Cn-nh, 2 S-Quan Campuchia, s cn li l Sinh-Vin v S-Quan Hoa-K. Tng cng khong trn 400 Sinh-Vin ViŒt-Nam th-hun cc kha Trn-Hng-o ti Hoa-K.
     Ngoi ra ti c cng c ph-gip hun-luyŒn 2 kha OCS vi s lܮng tng-cng khong trn 10 SVHQ/VN.
     Ti qun-trܩng Nha-Trang k‹ t kho 19 ‰n kha 23 thi-gian hun luyŒn l 1 nm. VŠ vn-ho vn dy theo chng-trnh i-h†c nh cc kha n anh. VŠ qun-s ܮc t-chc v iŠu-hnh theo hŒ-thng t-ch-huy. Sau khi th-hun mt nm, cc Sinh-Vin tt-nghiŒp vi cp-bc Chun-Uš. ܮc i thc-tp thi-gian mt nm theo chng-trnh OJT ( On Job Training ). Khi hon tt mang cp-bc Thi‰u-y tr-b. 
     T kha 24 vŠ sau viŒc hun-luyŒn tr li p-dng chng-trnh 2 nm v tt nghiŒp vi cp-bc Thi‰u-Uš tr-b.
     Nm 1956 ‹ hun-luyŒn Hi-NghiŒp cho Sinh-Vin kha 7 v cc kha k‰ ti‰p,ti vnh Cu- thܩng xuyn c 3 chi‰c Trc-Li-Hm l HQ 111 ( Hm-
T ), HQ 112 ( Chng-Dng ) v HQ 113 ( Bch-ng ). Tnh-trng cc chi‰n-hm ny qu c nn khng cn kh-t ‹ x-dng cho viŒc r mn. Tt c cc v Hm-Trܪng Šu l S-Quan Hi-Qun ViŒt-Nam. T nm 1961 cho ‰n nm 1963 cc Trc-Li-Hm ny ln lܮt ܮc ph‰-thi. Cc Trc-Li-Hm HQ  114, HQ 115, HQ 116 thay th‰, ngoi viŒc hun luyŒn cn tham-gia tun-phng lnh-hi. Hng nm c chng-trnh kh t ti Subic-Bay Phi-Lut-Tn, m‡i chuy‰n kh-t ܮc sp x‰p cho cc Sinh-Vin i thc-tp hi-hnh vin-dng. Cc tn S-Quan cng ܮc Hi-Qun Hoa-K phi-hp cho thc-tp OJT trn chi‰n-hm M. 
     Gia nm 1962 ton th‹ Sinh-Vin kha 10 HQNT ܮc i thc-tp trn cc
chi‰n-hm mt thng.Khi u t Cu- Nha-Trang nhp-hm, hi-hnh xuyn i-dng qua Subic-Bay, Phi-Lut-Tn v tr vŠ li Cu- Nha-Trang.
     Nm 1963 ܮc d-tr cc tn S-Quan ‰n thc-tp OJT ti San Diego Hoa-K, nhng sau thc-tp trn cc chi‰n-hm thuc Œ 7 Hm-i ang hot-Ƕng ti cc nܧc nh Nht-Bn, Phi-Lut-Tn, i-Loan, HongKong, Singapore v.v. T khi Œ 7 Hm-i tham-gia Market Time ca CTF 115 ti Cam-Ranh th cc tn S-Quan nhp-hm ngay ti vng bi‹n ViŒt-Nam v ngh b‰n ti cc b‰n cng ngoi quc. Trn m‡i chi‰n-hm l 2 tn S-Quan ViŒt-Nam thc tp.
     Cui nm 1971, sau khi kha 22 ra trܩng th Trung-Tm chun-b ti‰p-nhn thm cc S-Quan kha-sinh, ܮc g†i l kha S-Quan c-BiŒt. l nhng S- Quan c cp-bc t Chun-y ‰n Thi‰u-T tt nghiŒp ti cc qun-trܩng
B-Binh v ang lm viŒc ti cc n-v b ca Hi-Qun, k‹ c cc S-Quan  ngnh Cnh-St thuc cc Lc-Lܮng Giang-Cnh. Cho ‰n ngy 30 thng 04 nm 1975 th o to ܮc 5 kho c-BiŒt S-Quan. Thi-gian th-hun l 6 thng lš-thuy‰t, chng-trnh thun-ty vŠ hi-nghiŒp, khi tt nghiŒp th vn mang cp-bc nh c nhng danh xng by gi l HQ. ܮc ch-nh phc-v trn cc
chi‰n-hm. Kha 1 S-Quan c-BiŒt c s tham-d ca Tr/Uš Trn-Minh-Chnh l con ca Š-c Trn-Vn-Chn ng kim T-lŒnh Hi-Qun lc by gi. Sinh-Vin Th-Khoa kho 1 l Phm-Vi‰t-Khi‰t.
     ng thi Trung-Tm cn hun-luyŒn 3 thng chuyn-nghiŒp cho cc kho-sinh trܩng V-B Quc-Gia -Lt trong ma vn-ha. u nm 1973 c 30 Sinh-Vin S-Quan -Lt thuc 2 kha 25 v 26 ‰n th-hun 3 thng lš-thuy‰t.
     Thng 09 nm 1974 kha 25 Sinh-Vin Hi-Qun Nha-Trang mn kha. Qun-trܩng Nha-Trang ch cn li kha 26 l kha cui cng ca Trung-Tm. Cho ‰n cui thng 3 nm 1975, thnh-ph Nha-Trang ܮc lŒnh di-tn. T ngy thnh-lp cho ‰n 30-04-1975 Trung-Tm o-to ܮc trn 3000 s-quan chung cho ngnh Ch-Huy v C-Kh. Ring vŠ trܩng S-ng chuyn-nghiŒp th o-to ܮc 15.050  H-S-Quan v on-Vin.
II - S-— T˜-CHC TTHL/HQ/NT ( Ph-Bn B )
     Nh trong s- t-chc, khi Qun-S-V v Vn-Ho-V liŒn-hŒ mt-thi‰t ‰n viŒc hun-luyŒn cho kha-sinh.
1 ) Khi Qun-S-V : C 2 Lin-on :
a ) Lin-on SVSQ gm 2 kho, mt kha n anh v mt kha n em.
b ) Lin-on Chuyn-nghiŒp gm cc kho sinh tn-tuy‹n cng nh cc kho- sinh h†c chuyn-nghiŒp, cc HSQ h†c chuyn-nghiŒp.
Trch-nhiŒm vŠ sinh-hot, qun-phong qun-k›, hŒ-thng t ch-huy, cc cuc thanh-tra, t-chc cc cuc l din-hnh v l mn kha.
c ) Phng Th‹ Thao m-trch viŒc hun-luyŒn th‹-dc, th‹-thao v v-thut.
2 ) Khi Vn-Ho-V : C 2 trܩng :
a ) Trܩng S-Quan Hi-Qun, c mt hiŒu-trܪng.
b ) Trܩng S-ng Chuyn-NghiŒp Hi-Qun, c mt hiŒu-trܪng.
Trch-nhiŒm vŠ cc chng-trnh hun-luyŒn, t-chc thi nh-k, thi trc-nghiŒm v thi mn-kha.
c ) Qun-Lš th-viŒn v phng Tr-Hun-C.  
     TruyŠn-Thng Trܩng S-Quan Hi-Qun tc l Lin-on Sinh-Vin S-Quan Hi-Qun.
     Khi nhp kha cc tn Sinh-Vin ܮc ǥt dܧi s hܧng-dn v iŠu-hnh ca kha n anh theo tp-tc Hi-Qun. Sinh-Vin m‡i khi di-chuy‹n t 2 ngܩi tr ln l phi bܧc Šu. Di-chuy‹n tp-th‹ l phi c ngܩi ch-huy ‰m v ht theo nhp. Khong t 1 tun ‰n 30 ngy sau l CHT cho php Khi Qun-S-V ‹ kha n anh hun-nhc kho n em. Thi-gian hun-nhc ko di theo truyŠn-thng qui-nh l mt thng. Gi hun-nhc nm ngoi gi h†c-tp. Chng-trnh hun-nhc phi ܮc thng-bo trܧc cho S-Quan-Trc qun-trܩng. Tr†ng-tm chng-trnh hun-nhc nhm cho kha n em bi‰t tun-th mŒnh-lŒnh ca cp trn. Mt khi bܧc chn vo ǩi qun-ng v s tr thnh cc cp Ch-Huy trong tng-lai, thi-hnh trܧc bo-co sau. Bt c mt s thi-hnh chm tr hay khng ng yu-cu,kha n anh p-dng k›-lut i vi c nhn hay tp-th‹ sai-phm bng cc hnh pht nh ht t, chy vng quanh sn hay ngi xm tay chng ngang hng i chn vt ...
     Ma hun-nhc l thi-gian m kha n anh t to ra nhng tr chi va c tnh ra lŒnh va c tnh bt ng. i vi kha n em th l mt thi k cng- thng vŠ k›-lut, hŒ-thng qun-giai v qun-phong qun-k› nhp-mn.
     Khi giai-on hun-nhc chm dt, ton th‹ kha n anh lm l ti‰p-nhn kha n em tri qua thi-k gian-kh v k‰t-tnh " B-Con ". Khi nhn nhn " B-Con " th kha n anh gip-ǫ v to iŠu-kiŒn cng nh hܧng-dn cho n em khi cn ‰n. Trong lch s hun-nhc ti trܩng Hi-Qun Nha-Trang t trܧc ‰n nay theo mt truyŠn-thng c tnh cch quc-t‰ rt tt p. Sau khi h‰t giai-on kh-nhc th kha n anh v n em sng vi nhau rt hi-ha, chp-hnh tt cc k›-lut v hŒ-thng qun-giai trong hŒ-thng t ch-huy. t c trܩng hp gy hn-th. Tuy nhin chng ti rt bng-hong khi nghe tin c kha mt s Sinh-Vin b ch‰t v tr chi hun-nhc. Trong s c mt Sinh-Vin kha 17, ri th mt Sinh-Vin kha 18 v qu hong s m phi o ng. Ti sao vy ? ViŒc lm nh trܩng mang tai ti‰ng khng t.
     Khi ti m-nhn cng viŒc Khi QSV thay th‰ cho HQ Th/T Cn-Vn-Tm th lc thi-k hun-nhc cho kha 23 k‰t-thc ܮc mt tun. Tuy nhin d-m vn cn v c mt s trܩng-hp ch‰t ngܩi va mi xy ra. Thn-nhn t Saign ra nhn xc v than khc trch mc qun trܩng. Sau khi s viŒc ܮc iŠu-tra y-chng ca bŒnh-viŒn th xc nhn cc trܩng-hp b ch‰t v kiŒt sc sau thi-gian thc-tp trn bi‹n, khng phi do v hun-nhc.
     Ti nghe k‹ rng : C kha n anh ǥt ra nhng hnh pht rt Ƕc-o v siu-ǣng hn cc bc " S-T " n anh ngy trܧc. Nh mt n anh bt pht mt n em sau bui n tra xong, chui vo thng phi cho ln trn trn sn trܩng gia tra nng. Sau th n em ny b au bŒnh mt thi gian. Cng c vi n anh p-dng hun-nhc trong ba n, ch‰ nܧc mm nܧc mui vo chung mt chn bt buc n em phi ung h‰t. Hu qu gy cho mt s n em b au thn phi i khai bŒnh. Li cng c n anh bt pht mt n em bng cch treo 2 chn ngܮc u trn qut trn, xong m cng-tc iŒn cho qut quay trn. Nghe tht khng-khi‰p, d nhin cc hnh pht ch ln lt xy ra trong thi-gian hun-nhc v Cn-B trch-nhiŒm khng c mt ti ch‡.
III - Chng-Trnh Hun-LuyŒn
a - Ngnh Ch-Huy : Mc d thi gian h†c ti qun-trܩng l 2 nm, 18 thng hay mt nm th cc mn h†c chnh vn nh nhau, ch c rt ngn cho thch-hp vi thi-gian.
-    Giai-on 1 : Sinh-Vin S-Quan t cu vai en ‰n Chun-Uš, phi hon tt cc mn h†c nh : ton h†c i-cng, lܮng-gic hnh h†c phng v lܮng- gic khng gian ( lܮng gic cu ). Vn-Chuy‹n thc-tp v lš-thuy‰t nhp-mn. iŒn-T-Trܩng, iŒn-K-NghŒ cp 1, Anh-Vn v cc mn ph. Cn-bn qun-s , tho rp v-kh nh v thc-hnh tc-x.
-    Giai-on 2 : Sinh-Vin chun-b tt nghiŒp Thi‰u-Uš gm c cc mn chnh trong Hi-NghiŒp nh Vn-Chuy‹n lš-thuy‰t, Hng-Hi Thin-Vn, Sc-bŠn Vt-LiŒu, lš-thuy‰t ThuyŠn-B tu ni v tu ngm. C-Kh ng-C N 2 th v 4 th. iŒn-K-NghŒ cp 2, Vn-Chuy‹n Chi‰n-Thut, Anh-Vn v cc mn ph.
b - Ngnh C-Kh : C cc mn chnh nh sau : ng-C-N 2 th v 4 th. ng-C Diesel, iŒn-K-NghŒ, Phng-Tai, Sc-BŠn Vt-LiŒu, Lš-Thuy‰t ThuyŠn-B p-dng cho tu ni v tu ngm. Ch-tr†ng nhiŠu vŠ nguyn-tc v thc-hnh cc loi Ƕng-c. Cc mn ph nh ngnh Ch-Huy, k‹ c cn-bn qun-s, tho rp v-kh nh v thc-hnh tc-x.
c - Kha Ngn Hn 6 Thng v 3 Thng :
     Cc kha S-Quan c-BiŒt th thi-gian h†c 6 thng nn ch h†c cc mn chnh ca giai-on 2 trong Hi-NghiŒp nh Hng-Hi lš-thuy‰t, Vn-Chuy‹n lš-thuy‰t, Kh-Tܮng, Vn-Chuy‹n Chi‰n-Thut, mt s mn ph do Khi Vn-Ha-V ch†n la v son tho cho thch hp vi yu-cu.
     Cc kha 3 thng ca Sinh-Vin trܩng V-B -Lt th ch tr†ng cc mn Hi-NghiŒp nh Vn-Chuy‹n, Hnh-Hi lš-thuy‰t v thc-hnh.
IV - Chng-Trnh Thc-Tp :
     Ty theo thi-gian h†c ti qun-trܩng m viŒc thc-tp p-dng c khc nhau. Nhng kha t 18 thng ‰n 2 nm th thc-tp hi-hnh trn chi‰n-hm nm trong chng-trnh hun-luyŒn ti qun-trܩng. Cc kha 1 nm th sau khi mn kha ܮc i thc-tp OJT trn chi‰n-hm mt nm.
     H†c trong qun-trܩng th khng thy g, v ai cng nh ai. Nhng khi bܧc chn xung chi‰n-hm th nhiŠu chuyŒn l ǩi v bt ng xy ra. Nht l nhng chuy‰n u tin, c anh va mi xung xe GMC cn ang ng trn cu. Nhn thy nhng chi‰n-hm HQ 114, HQ 115, HQ 116 ang cp cu lc-l ti ch‡ l t nhin bt u bun nn ngay ti cu. C anh ni chuyŒn cܩi a vui v hn nhin, bܧc chn xung tu, chy ܮc mt khong ra khi vnh Cu- l mt my xanh l bn tm ni an ngh. Anh no cn tnh-to ti gi ly thc n ra, c anh va n tri c chua th sau i ra mu c chua. C anh n qu chui th li cho ra ch chui. Trong khi c anh khng n ܮc g c nn cho mt vng, mt xanh, ri khng cn cht mt no ‹ cho c na...th cn nhiŠu anh y  thiŒn-ch sn sng tnh-nguyŒn xi th‰ ! Li c anh, tu cng lc, sng cng to th cng tnh-b, thn-nhin ph-ph i‰u " BASTOS " nh ang dŒt mng !
     Tht " bi-phc ".
     Thi-gian h†c trong qun-trܩng cng lu, cng lm gian-nan, cng thm gian-kh. Cng chng mn h†c nhng sao lm cuc thi, lm bi, lm v, lm cc mn ph, nh li m pht s ! Khi ra ri c ngܩi khng dm nhn li ngi trܩng c yu qu ca mnh !!!
V - Thi Mn Kha V Ch†n Th-Khoa :
a - Hi-ng Chm Thi : Trܧc khi mt kha SVSQ sp ‰n giai-on mn kha. Ch-Huy-Trܪng Trung-Tm thng-bo cho BTL/HQ/Khi Qun-Hun ti thi‹u trܧc 1 thng ‹ ch-nh hi-ng Gim-Kho. Hi-ng thi ngoi thnh-phn c-hu ca Trung-Tm nh CHT, cc Trܪng-Khi VHV, QSV v Gio-S cc mn chnh. Thnh phn ch-Ƕng cuc thi do T-LŒnh Hi-Qun ch-nh gm mt v Chnh-Ch-Kho v cc v Gim-Kho t Saign ra ‹ chm thi cc mn chnh Vn-Chuy‹n, Hng-Hi, C-Kh, iŒn-Kh, TruyŠn-Tin, Kh-Tܮng.
     Bi thi do cc Gio-S ng-nhiŒm ca trܩng Š-ngh m‡i mn 3 Š ti. Tt c cc Š thi giao np cho Khi Vn-Ho-V.Khi Vn-Ho-V c nhiŒm-v nh my v b vo b nim phong. Trܧc gi thi mn no, v Chnh-Ch-Kho ch†n mt trong 3 phong b v trao cho cc v Gim-Kho khui pht cho Sinh-Vin. Cuc thi gm c lš-thuy‰t ti phng, vn-p v thc-hnh.
b - Tnh i‹m V Ch†n Th-Khoa : i‹m thi mn kha ܮc tnh chung l 100 hŒ-s.
Ngnh Ch-Huy :
Vn-Chuy‹n lš-thuy‰t hŒ-s 25, Hng-Hi lš-thuy‰t hŒ-s 25.
Ngnh C-Kh : C phng-thc tnh ring cho ngnh K-thut cng c 100
hŒ-s.
Cc mn ph v cc i‹m thi trong giai-on cng nh thc-tp tnh trung-
bnh c 30 hŒ-s.
i‹m CHT s cho sau cng c 20 hŒ-s.
Ch†n Th-khoa : Theo truyŠn thng th-khoa l mt Sinh-Vin cao i‹m nht
ca ngnh Ch-Huy. Sau khi c k‰t-qu i‹m thi mn kha cc mn xong, ban Gim-Kho trao cho khi Vn-Ha-V ‹ c-k‰t v trnh ln Hi-ng tuy‹n- ch†n cc Sinh-Vin cao i‹m nht. Hi-ng gm c CHT, v Chnh-Ch-Kho, Trܪng Khi Qun-S-V v Trܪng-Khi Vn-Ha-V. Ch-Huy-Trܪng da vo h-s qun-k›, chp-hnh ni-qui, vc dng, tc-phong, qun-phc cng nh cch xng h khi trnh-diŒn. Sau theo nghi-thc Lin-on Sinh-Vin cho nhng ngܩi cao i‹m nht trnh-diŒn CHT bng qun-phc i-l. i‹m ca CHT s quy‰t-nh l ngܩi Sinh-Vin no Th-Khoa.